Mr. Driessen, de Drost van het Wester Quartier uit 1806

Datum: 05 december 2014

 Klik hier om de brief vergroot te kunnen bekijken.

1806  -Mr. Albert Pieter Driessen, Drost (bestuurder) der Jurisdictie van het Wester Quartier

betuige met dezen openen verzegelden brieve dat persoonlijk voor mij gecompareerd (verschenen)  zijn Abraham Harsema en David Harsema derzelve zoon, zoverre dezelve daarin moge zijn gecompareerd  (rechtsgeldig), welke bekend en beleeden te hebben verkogt op en overgedragen aan de E.E. (Edele) Jan Cornelis en F. Antonides, beide in qualiteit als kerkvoogden van Lutkegast, welke mede compareerden en deze koop accepteerden den klein Eigendom van negen en een halve grasen land, gelegen te Ezinge  -wordende onder vaste beklemminge  (erfdienstbaarheid) bij(door)Eye (Ege?) Pieters en vrouw Antje Vonck gebruikt, voor de jaarlijkse vaste huur van Tjassens zeven en dertig Gld. voords zo groot en klein goed en kwaad (beperking van verkeerde maat), als het zelve in einden en zwetten (moersgron) aldaar is gelegen zonder de maat (zie hiervoor: tegenwoordig heet dat: onder- en overmaat wordt niet berekend) erop te gedogen, alles invoegen bij den verkoper door aankomst (eigendoms) brieven daarbij wordende overgegeven kan worden verdedigd; voorts met alle derzelver lusten en lasten, rechten en gerechtigheden, servituten en zwarigheden (beperkingen, erfdienstbaarheden) invoegen bij(voorzover door) den verkoper zijn bezeten en zulks voor een somme van achthonderd en vijf en zeventig guldens, zegge f. 875,00 welke penningen de verkoper verklaarde van de kopers qq ten volle te hebben ontvangen doende daarvoor bij deze quiteren (voldoen),  mits reserverende -de verkoper zijn recht op het lopend jaar huur tot dato deses, voorts verbond de verkoper alle zijne hebbende en toekomende goederen voor (onbeperkte recht van koop) -de vrije leverancie van het verkogte met renunciatie (afstand doen van) van alle hiertegen strijdige exceptien (anders luidende uitzonderingen) met submissen (gunning) aan alle Hoge en Lage Regten en -Gerigten waarvoor mede de E. Gerrit Jans woonachtig te Ezinge hier over persoonlijk mede gecompareerd en zulks hebbende -geaccepteerd als Borge zich inliet tot vestenisse (borg), waarvan deze nevens (evenals) den secretaris dezen Jurisdictie hebbe vertekend (ondertekend) en met het aanhangen -van mijn gewoon zegel doen bekragtigen te

Zuidhorn In den Jare 1806 den 31 October

A.P. Driessen, drost    Op laste van den dezelve:   O. van Juruaan