Erfenis perikelen uit 1799

Datum: 22 februari 2015

Klik op de foto voor vergroten.

 

Otto Georg Veldtman, Jur. Utr.  Dr. Rigter van Adorp en Harssens, betuige

met deesen openen en versegelden brieve dat persoonlijk voor mij is gecompareerd, mevr.

E.A. de Hertoghe van Feringa, geadsisteerd met haar Eheman, de Hr. G. Alberda van

Menkema, de welke bekende en verklaarde dat bij -scheiding en deling der nalaten-

schap van wijlen haar moeder, mevr. A.H. de Hertoghe van Feringa, geb. Tjaarda

van Starkenborgh het Capitaal en de versegeling voor het gerigte van -Westerdeel Lan

-gewold in dato 22 October 1794 beleden, waardoor deese is getranssigeerd ver

-meld zijn de restante koopschatpenningen van de behuizinge bij Albert

Schipper en Hilje Tonnis, Ehel.  staande op Hijlema heem te Lutkegast bewoond

het somma twee honderd Car. gls: zegge 200 gl. met diens hauren (?) in plaatse

van centen is te deele gevallen aan comparantes broeder de Heer    E.U. de Her

-toghe van Feringa en uit dien hoofde aan denselven haar aandeel en al

het regt haar comparante daar op competerende, mits desen te cederen

-en te transporteeren sonder enige reserve. Sonder arg of list, in oircon

-de der waarheid en tot vestenisse heb ik Rigter voorsz: -op beliejinge der com

-paranten desen vertekend en met mijn gewoon segel nader bekragtigd in

Groningen den vijfden Juny 1700. negen ?EURTMt negentigh: 5 juny 1799 

                                                                                                     dr. O.G. Veldtman